پروفسور آیاز عیسی زاده

گروه علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه تبریز، ایران